• បទពិសោធន៍ ១៣ ឆ្នាំ។
  • ការរចនា OEM
  • មជ្ឈមណ្ឌលបំភ្លឺផ្លូវ LED