វិញ្ញាបនប័ត្រតេស្ត EK IP66

វិញ្ញាបនប័ត្រតេស្ត EKI IK08

វិញ្ញាបនបត្រ LD05 IK09