1. 5 ការរៀបចំអំពូល LED ផ្លូវ

  • ក. ឯកតោភាគី
  • ខ. ទ្វេភាគី ញ័រ
  • គ. ស៊ីមេទ្រីទ្វេភាគី
  • ឃ. ស៊ីមេទ្រីកណ្តាល
  • អ៊ី ការផ្អាកឆ្លងកាត់

2.តើប៉ុន្មានម៉ែត្ររវាង 2pcs LED Street Light?

ទទឹងផ្លូវ3-5M6-8M9-11M12-18M
កម្ពស់បង្គោលភ្លើង4M6ម8M12ម
GAP8-12M15-20M២៥-៣០ ម។30-50M
ការរៀបចំចង្កៀង
ប្រភេទផ្លូវផ្លូវលំនៅផ្លូវប្រទេសផ្លូវធំក្នុងទីក្រុងផ្លូវល្បឿនលឿន